Susjedstvo Vijest

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (“Službene novine Federacije,” BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,” br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-887/17 od 21.04. 2017. godine, Općinski načelnik raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni br. K.O Novi k.č.br. Stari k.č.br Površina
parcele m2
Početna cijena Jamčevina
KM
1. Cerno 1524/8 5443 51.708,50 5.170,85
2. Cerno 1118/2 100 350,00 350,00
3. M.Vrata-Gradska 447/13 1057 5.285,00 1.000,00
4. M.Vrata-Gradska 447/14 875 4.375,00 1.000,00
5. M.Vrata-Gradska 447/15 875 4.375,00 1.000,00
6. M.Vrata-Gradska 534/59 500 2.000,00 1.000,00
7. M.Vrata-Gradska 534/63 556 2.224,00 1.000,00
8. M.Vrata-Gradska 534/64 519 2.076,00 1.000,00
9. M.Vrata-Gradska 534/66 864 3.456,00 1.000,00
10. M.Vrata-Gradska 534/67 632 2.528,00 1.000,00
11. M.Vrata-Gradska 534/68 603 2.412,00 1.000,00
12. Hrašljani 424/73 1127 7.889,00 1.000,00
13. Hrašljani 424/74 858 6.006,00 1.000,00
14. Humac 2694/8 678/99 755 2.265,00 1.000,00
15. Humac 3061/11 523/171 714 2.856,00 1.000,00
16. Hrašljani 561/9 501 10.020,00 1.000,20
17. Humac 2226/116 355/1092 312 6.552,00 1.000,00
18. Humac 2226/31 355/788 342 7.182,00 1.000,00
19. Humac 2226/32 355/789 635 11.112,50 1.111,25

II

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.
Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom “Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,” vrsta prihoda: 722 431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

utorak, 23.05.2017. godine sa početkom u 9 sati

VIII

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški.
Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

Ljubuški, 2.5.2017. godine

ljubuski.net

O autoru

Čapljinska mreža

Ostavi komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.